Системи с естествена и принудителна циркулация

 

устройство слънчев колектор за гореща вода

 

В системите с естествена циркулация се разчита на гравитационните сили. Циркулацията в кръга се осъществява, благодарение на разликата в обемните маси на водата, имаща различна температура. В този случай акумулаторният съд задължително се поставя над слънчеви колектори за топла вода. При загряването на водата в слънчевите колектори за топла вода, нейната плътност намалява и стартира процес на циркулация. Директните системи, с естествена циркулация, са подходящи за загряване на вода за битови нужди  - предимно през летните месеци, и то в ограничени количества, поради което използването им се препоръчва предимно във вили и малки еднофамилни къщи.

При системите с принудителна циркулация движението на топлоносителя в циркулационните кръгове е следствие от работата на включена в системата помпа. Обикновено, включването на помпата е чрез термостат, контролиращ температурата на изхода - от слънчевите колектори за топла вода и на дъното на акумулатора. За предотвратяване на обратната циркулация при охлаждане на водата, причинено от неблагоприятни атмосферни условия, в системата се предвижда поставяне на възвратна клапа. При тези системи, като допълнителен източник на енергия, може да се използват котел на газ, течно или твърдо гориво, електрически нагреватели или термопомпи и др. Топлообменникът между двата кръга може да бъде вграден в акумулатора или да се монтира извън него. Подаването на топлина от допълнителния източник на енергия се осъществява чрез вграден в акумулатора топлообменник, поставен в долната или горната част на акумулатора. Могат също така да се използват скоростен или обемен топлообменник, монтирани на пътя на топлоносителя към консуматора.

 

Термосифонните системи са широко разпространени при слънчеви колектори за топла вода

 

 

слънчев панел за топла вода - инсталация покрив

 

Слънчевите системи с естествена циркулация, наричани термосифонни, са сред най-разпространения вид слънчеви инсталации. Причините могат да се търсят в ниската им себестойност, съчетана с опростена конструкция и лесен и бърз монтаж. Поради спецификата в работата им, приложимостта на системите с естествена циркулация се обуславя и от издръжливостта на покрива, върху който се монтира системата. Тъй като при тях топлоносителят циркулира между отделните елементи на системата, благодарение на гравитационните сили, за да се осигури безпроблемното й функциониране, е необходимо най-ниската точка на акумулаторния съд да бъде над най-високата точка на слънчевия колектор и на отстояние, не по-голямо от 3-4 м.

Според периода от годината, през който могат да се използват, и спецификата на водата в съответния регион, термосифонните слънчеви системи могат да бъдат изградени като директни или индиректни.